Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Technologie 21.století –závěrečná prezentace e-learningu

Technologie 21.století –závěrečná prezentace

Chci se věnovat  přínosu našeho e-learningového kurzu do školní praxe.Dozvěděli jsme se hodně o tom,co přijde, vlastně co už by mělo na školách být v reálu.Jaký by měl být učitel, jako poradce aktivních žáků či žákovských týmů.O technice a vybavenosti na školách, o kompetencích absolventů škol ,které požaduje praxe moderních firem.Čtu si teoretické podklady pro jednotlivá témata našeho  e-learningového kurzu a často je to jako o  snění mimo realitu. Proč  a jak na to?

Základem je pedagog, učitel a jeho vybavenost, kompetence pro své nelehké, náročné poslání:

Mladý absolvent, pokud se ještě na poslední chvíli nerozmyslí a neuteče k lépe placené práci ve firmě(pokud ji ovšem sežene), přijde do praxe škol plný ideálů a přesvědčen, že teď všichni uvidí. Jak se to dá dělat jinak,empaticky,tvořivě,kvalitně. Nechybí mu odvaha,nasazení ,chuť něco změnit –ale chybí mu potřebné zkušenosti.Ty se odvíjejí jen od zvlášť připravených hodin ve spolupráci s učitelem na praxi,která je víc než nedostatečná (málo hodin,málo samostatné práce s žáky , příprava od učitelů na pedagogické fakultě jen na teoretické úrovni).Mám s tím zkušenost z víceleté praxe učitele na ZŠ a SOŠ, mám s tím zkušenost i osobní. Bohužel se za ta dlouhá léta moc nezměnilo. Absolventi sice umí ovládat technologie, ale k čemu je to,když nedokážou přimět žáky, aby je poslouchali a respektovali ? Je to škoda, ale většina těch opravdu nadaných učitelů ze školy velmi častou odejdou .A také proto, že jim nikdo opravdu ve škole nepomáhá,nevede je alespoň na začátku, kdy dělají nejvíc chyb. A oni sami o to buď nestojí, ale většinou tuto spolupráci a pomoc tvrdě nevyžadují. Nejde mi to s kázní,vy jste jednička, jak to děláte ?  Jak jednoduché. ?

Závěr – praxe ve skutečných školách absolventů na pedagogických fakultách musí být alespoň  na 50 procentech celkových hodinových dotací.Teoretická příprava je již možná na internetu, pro to nemusí student vysedávat ve škole, to zvládne doma.Způsob ověřování nabytých znalostí a schopnosti jich prakticky využívat je už nejen testování, ale vlastní projekty , výukové materiály. Důležitá je role konzultanta, na konzultace na  fakultách  kladu velký důraz. Vedení při samostatné práci ale vyžaduje úzké sepětí takového konzultanta s reálnou situací na školách. A tato spolupráce a kontakt mnohde úplně chybí. Teorie odtržená od praxe , ve školách stejně jako ve firmách nevede k prosperitě,natož k úspěchu, naplnění společenského zadání a potřebám.

Ale učitelé nekomunikují, nepředávají si běžně své zkušenosti ani mezi sebou. Nekonzultují své výchovné i vzdělávací problémy s kolegy, vzájemně si nepomáhají, nepodporují se. Proč ? Nechtějí odhalovat své rezervy, stydí se za neúspěch nebo se snaží  jen chrání to své, aby byli lepší než ten druhý ? Kariéra ? O tom  už psali i kolegové  z našeho e-learningu, jaká kariéra ? Zůstanu-li na škole, a předpokladem je, že většina se nedostane k lépe placeným funkcím (ředitel,zástupce,výchovný poradce či koordinátor ŠVP), co na mne čeká? Stále více sil vyžadující práce s žáky, kteří jsou čím dál tím víc neukáznění, nechodí do školy ,jsou  nemotivovaní  mít dobrý prospěch. U nás se bere i na gymnázium už i žák s nedostatečnou, proč se snažit? My v našem kurzu to víme, svědčí o tom naše diskuze, praktické příklady školství posunout výš ,s tím i úroveň našich absolventů. Ale je nás pořád málo, většina se snaží prostě přežít – protože úroveň absolventů českých škol nezadržitelně padá dolů.

A jsme u financí. Finance , za všechno mohou peníze. Málo peněz na vybavení, málo peněz na mzdy a odměny.  K tomu ještě krize , hospodářská i společenská . A co lidský faktor,morálka, celkový stav ve společnosti? Peníze jsou jen papírky, za které si obyčejné lidské štěstí prostě nekoupíš. Proč to tolik lidí nevidí ?

Kde sehnat ty tolik potřebné peníze pro školy ?

Zrušit normativ na žáka , finance do škol  rozdělovat podle společenského významu. Pak by to bylo o kvalitě a účelném, všem nám prospěšném vynakládání peněz.  Proč tolik podporovat gymnázia, ani tam už při našem stavu populace není žáků dost. A mnozí zde jen zbytečně ztrácí čas. Nová maturita by jim neměla dovolit, ji tak  snadno získat. A to potom začnou znovu studovat,někde jinde ? Tady se už léta zbytečně vyhazují peníze z okna našich škol. Našim dětem to neprospívá, často se ocitají na konci svých psychických sil,tedy ti odpovědnější.

 A co je tedy právě teď společensky významné,aktuální? Schází nám  řemeslník, odborník na činnosti,které vytváří faktické  hodnoty, za které se platí. A jak je to u nás  s učilišti, odbornými školami? Živoří a společnost , i ministerstvo se tváří, že je to tak v pořádku. A když  někdy konečně přizná , že odborné školství má problém, stejně se to neřeší, nejsou  totiž potřebné finance. A odborné školství, aby srovnalo svůj krok s evropským průměrem, by potřebovalo těch financí dost. Jen ze statistiky .V roce 2005 bylo v odborném školství 125 000 15-16 ti letých.V roce  2010 už jen 90 000.

Jak je získat peníze pro školy jinak, než ze státní pokladny ?  Je tu jeden způsob jeden zatím otevřený zdroj financí , a  tím jsou evropské fondy a jejich granty. Mám s tím dlouholeté  zkušenosti. Je to práce náročná a často i dost nevděčná. Ale když si z toho uděláte i svého koníčka, dá se to. Na mobilitních projektech (přes e-Twinning a Národní agenturu EP v programu pro SOŠ Leonardo da Vinci) jsme získali  téměř 1,6 milionu  pro žáky odborného učiliště.Ti se mohli na praktických mobilitách v rámci praktických výcviků ve svém oboru seznámit se svými kamarády v Polsku či na Slovensku, získat nové zkušenosti a dovednosti . Ale pořád to nebylo o  moderním vybavení pro školy, multimediálních učebnách, jako ve  firmě vybavených dílnách. V současné době jsme získali další dotaci, tentokrát z OPVK. Grant v hodnotě 1,5 milionu pomůže získat prezentační techniku, vybaví školní klubovnu a ještě pomůže při realizaci  akcích prevence patologických jevů,v plánu máme i další vzdělávání učitelů.  V září jsme podali další dva projekty OPVK v celkovém objemu 5 milionů.

Hlavní je to nevzdat a hledat cesty. Pak se dostaví i tolik potřebný úspěch. Jsem ráda,že jsem se dostala do kurzu Technologie 21.století. Děkuji všem kolegům za přístup a podnětné připomínky, praktické příklady a zkušenosti. Pravidelně je sleduji a jsem nadšená, kolik je mezi námi šikovných a obětavých profesionálů. Děkuji i za  internetové kontakty a adresy. Já ještě jednu přidám, velmi navštěvované jsou kvalitní  kurzy na www.kliceprozivot.cz. Zase mne to všechno posunulo o kousek dál.